Заповед № 19-13-39 от 23.02.2021 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-39 / 23.02.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Люляк, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1690 / 13.08.1993 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ IX89 и УПИ VI92 в кв. 7 и Заповед № 1374 / 22.08.1996 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ X88 в кв. 7, като общите им вътрешно - регулационни граници бъдат поставени в съответствие с кадастралните граници между поземлени имоти № 89, № 92 и № 88, съгласно представената скица - предложение и техническо задание, който се намира в сградата на Община Стара Загора -  етаж 5, стая 515.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали