Заповед № 19-13-38 от 19.02.2021 - план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 135, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-58 от 08.02.2021 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Община Стара Загора, Галина Иванова Ганчева и Лъчезар Петков Антонов да възложат изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват:

  • ПУП – изменение План за застрояване за УПИ XXVIII 14801, XXIX 14801, XXX 14801  кв. 608 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, като за имотите се установи смесена устройствена зона - за жилищно, обществено и делово обслужване – Сж, одо – средно-етажно, свързано основно застрояване, с височина на застрояване   Н до 15 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

С допуснатото изменение на ПУП – ПЗ се спира прилагането на действащия подробен устройствен план за УПИ XXVIII 14801, XXIX 14801, XXX 14801  кв. 608 по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Заповед № 1798/07.07.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали