Заповед № 19-13-37 от 18.02.2021 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-17 от 12.01.2021 г. за разрешение изработване на подробен устройствен план, с решение по т. 1.12 от протокол № 02 от 13.01.2021 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „Тера Инвест 99“ ЕООД да възложат изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ VII4561a, кв. 326 по плана на гр. Стара Загора в следния обхват:

  1. Подробен устройствен план – изменение План за застрояване за УПИ VII4561a кв. 326 по плана на гр. Стара Загора, Община Стара Загора, като за имота се отрежда смесена устройствена зона – за жилищно, обществено и делово обслужване – Сж, одо – високо-етажно, свободно основно застрояване с височина Н до 24 м, съгласно приложеното техническо задание и скица-предложение.
  2. Инвестиционен проект за обект: „Жилищна сграда с гаражи и ОСД“ в VII4561a, кв. 326 по плана на гр. Стара Загора, Община Стара Загора.

С допуснатото изменение на ПУП – ПЗ се спира прилагането на действащия подробен устройствен план ПУП-ПЗ и РУП за VII4561a кв. 326, одобрен със заповед № 19-12-175/20.07.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали