Заповед № 19-13-292 от 29.11.2017 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-292/ 29.11.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД-25-144/21.01.2012 г. в частта му за УПИ III5260,ЗЧО ПРОГРЕС и Заповед № РД – 25 - 479/ 24.03.2011г. в частта му за УПИ IV1950 от кв. 18 “Индустриален“, като промяната се състои в следното:

 

• Променя се дворищно - регулационната граница между УПИ III5260,ЗЧО ПРОГРЕС, и УПИ IV1950 от кв. 18, като 496 кв.м. от УПИ IV1950 се придават към УПИ III5260,ЗЧО ПРОГРЕС..
• УПИ УПИ III5260,9971,ЗЧО ПРОГРЕС от кв. 18 се преотрежда за ПИ с идентификатор 68850.522.5260 и ПИ с проектен идентификатор 68850.522.9971 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.
• УПИ IV9972 от кв. 18 се преотрежда за ПИ с проектен идентификатор 68850.522.9972 по кадастралната карта на гр. Стара Загора (съгласно представена скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 515.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали