Заповед № 19-13-29 от 02.02.2021 - план за регулация и план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 150, ал. 1 във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-21 от 13.01.2021 г. за изработване на ПУП – изменение План за регулация и изменение План за застрояване, част от КПИИ, с решение по т. 1.1 от протокол № 03 от 20.01.2021 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, РАЗРЕШАВАМ „ПРЕСКОВ“ АД, „ЗАГОРА БИО“ ЕООД, „РОЯЛ СЪН“ ЕООД и „ПРОГРЕС“ АД да възложат изработване на ПУП – изменение План за регулация и План за застрояване, част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива, в следния обхват:

1. Подробен устройствен план – изменение План за регулация за УПИ I 5703, кв. 12 „Индустриален“, като имота се разделя на два новообразувани УПИ I 5836 и УПИ XIX 5837, кв. 12 „Индустриален“ по плана на гр. Стара Загора, отредени за ПИ с проектни идентификатори № 68850.523.5836 и № 68850.523.5837, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробен устройствен план – План за застрояване, съгласно който за УПИ XIX 5837, кв. 12 „Индустриален“ по плана на гр. Стара Загора се отрежда предимно производствена устройствена зона – Пп – свързано в два имота, ниско - етажно застрояване, с височина на застрояване Н ≤ 15 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

С допуснатото изменение на ПУП – ПР се спира прилагането на действащия подробен устройствен план за УПИ I 5703, кв. 12 „Индустриален“, одобрен със Заповед № 19-12-275/09.12.2016г. на Кмета на Община Стара Загора.

2. Инвестиционен проект за обект: „Преустройство на част от сграда в предприятие за преработка на месо от копитни животни, производство на месни продукти и за преработка на сурово мляко и производство на млечни продукти от биволско мляко“ в УПИ XIX 5837, кв. 12 „Индустриален“ по плана на гр. Стара Загора, Община Стара Загора.       

Комплексният проект за инвестиционна инициатива да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали