Заповед № 19-13-286 от 21.11.2017 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–286 от 21.11.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект на План за регулация за ПИ 68850.114.7 по ККР на гр. Стара Загора, с НТП – спортно игрище. За имота да се отреди урегулиран поземлен имот УПИ II7 от кадастрален район 114, достъпа до който се осигурява от улица с о.т 3004 – о.т. 3005, представляваща ПИ 68850.523.137 по ККР на гр. Стара Загора, с НТП – за второстепенна улица (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 515, ет. 5 на Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали