Заповед № 19-13-247 от 27.09.2017 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-247 от 27.09.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект на План за регулация на поземлен имот № 68850.256.84 по кадастралната карта на гр. Стара Загора с трайно предназначение на територията – урбанизирана, като за имота се отрежда урегулиран поземлен имот УПИ I908, от кадастрален район 256, достъпът до който се осигурява от улица, обособена от ПИ 68850.256.9509 с НПТ – за второстепенна улица, ПИ № 68850.255.9501 с НПТ – за второстепенна улица и ПИ с проектен идентификатор 68850.256.909 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет. 5, стая 516.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали