Заповед № 19-13-235 от 06.11.2019 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-235 от 06.11.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, кв. 13з, „Индустриален“, одобрен със Заповед № 1451/23.09.2004 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ XXXIII5343, 5342 в кв. 13з, като същият се разделя на два нови УПИ XXXIII5823 и УПИ CVI5824 в кв.13з, които са отредени за ПИ с проектни идентификатори 68850.523.5823 и 68850.523.5824 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 516, ет. 5 на Община Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали