Заповед № 19-13-234 от 06.11.2019 - изработване на ПУП

Размер на шрифта: A A A

ЗАПОВЕД  № 19-13-234 от 06.11.2019 год.

На основание чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 19-06-357 от 17.10.2019 г., Предварителен договор от 28.09.2018 г. с решение по т. 1.2 от протокол № 43 от 23.10.2019 г. на ЕСУТ, Решение № 1755 по Протокол № 35 от 26 юли 2018 год. на Общински съвет Стара Загора, и имайки предвид, че искането е законосъобразно, община Стара Загора разрешава „РУДИН“ ООД да възложат изработване на ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване в следния обхват:

ПУП – изменение на План за регулация за УПИ III 611, УПИ V 969 и УПИ VII ГРУПОВО ЖИЛ. СТР. И ГАРАЖИ в кв. 121 по  плана  на гр. Стара Загора, като се обособява нов имот УПИ III 661,672 – образуван от УПИ V 969, част от УПИ III 611, представляваща ПИ с проектен идентификатор 68850.515.661 и част от УПИ VII ГРУПОВО ЖИЛ. СТР. И ГАРАЖИ – представляващ ПИ с проектен идентификатор 68850.515.672;  УПИ VII 486,673, ГРУПОВО ЖИЛ. СТР. И ГАРАЖИ се отрежда за част от ПИ с идентификатор 68850.515.486 и ПИ с проектен идентификатор 68850.515.673 по КККР на гр. Стара Загора гр. Стара Загора – съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

ПУП – План за застрояване, съгласно който за новообразувания УПИ III 611,672 се отрежда жилищна устройствена зона – Жг –  свободно, високо основно и допълващо застрояване – съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

            Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ.

Същата подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали