Заповед № 19-13-233 от 06.11.2019 - изработване на ПУП

Размер на шрифта: A A A

ЗАПОВЕД  № 19-13-233 от 06.11.2019 год.

На основание чл. 81, ал.4; чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 19-06-346 от 11.10.2019 г., Предварителен договор от 28.09.2019 г. с решение по т. 1.2 от протокол № 42 от 16.10.2019 г. на ЕСУТ, и имайки предвид, че искането е законосъобразно, община Стара Загора разрешава „АВТОБУСНИ  ПРЕВОЗИ“ ООД и ЕТ „ИТА ВАЛЕНТИН ТОНЕВ“ да възложат изработване на ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване в следния обхват:

ПУП – изменение на План за регулация за УПИ V 306, УПИ VII 308 и УПИ VIII 307  в кв. 3 -Индустриален  по  плана  на гр. Стара Загора, като УПИ V 306 се преотрежда в УПИ V 306,318 – отреден за ПИ с идентификатор 68850.522.306 и ПИ с проектен идентификатор 68850.522.318, променя се дворищно-регулационната граница между УПИ V 306 и УПИ VIII 307, като се обособяват   9 бр. нови имота: УПИ VII 309,  УПИ VIII 310, УПИ X 311, УПИ XI 312, УПИ XII 313, УПИ XIII 314, УПИ XIV 315, УПИ XV 316 и УПИ XVI 317отредени съответно за ПИ с проектни идентификатори 68850.522.309, 68850.522.310, 68850.522.311, 68850.522.312, 68850.522.313, 68850.522.314, 68850.522.315, 68850.522.316 и 68850.522.317, с осигурен достъп от новообразувана улица-тупик с о.т. 39а-39б-39в-39г-39д-39е, представляваща ПИ с проектен идентификатор 68850.522.319 по КККР на гр. Стара Загора – съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

ПУП – План за застрояване, съгласно който за новообразуваните УПИ V 306,318, УПИ VII 309,  УПИ VIII 310, УПИ X 311, УПИ XI 312, УПИ XII 313, УПИ XIII 314, УПИ XIV 315, УПИ XV 316 и УПИ XVI 317 се отрежда предимно-производствена устройствена зона – Пп –  свободно, високо основно застрояване – съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ.

Същата подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали