Заповед № 19-13-196 от 19.07.2017 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–196 от 19.07.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект на План за регулация за ПИ 68850.258.60 и ПИ 68850.258.61 по КК на гр. Стара Загора, като за имотите се отреждат урегулирани поземлени имоти УПИ I60 и УПИ II61 от кадастрален район 258, достъпа до които се осигурява от улица обособена от ПИ 68850.258.9504 с НТП – за второстепенна улица и ПИ с проектни идентификатори 68850.258.606 и ПИ 68850.258.607 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 515, ет.5 на Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали