Заповед № 19-13-181 от 08.12.2015 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–181 от 08.12.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация за поземлен имоти № 017100, № 017099, № 017098 и № 0170101, всички с НТП – индивидуално застрояване, по картата на възстановената собственост на землище на с. Ново село, община Стара Загора. Като за имоти № 017100, № 017099, № 017098 се отреждат урегулирани поземлени имоти: УПИ I – 98, УПИ ІI – 99 и УПИ IІІ - 100 в масив 17, местност „Стамболов хан", землище на с. Ново село, община Стара Загора, достъпа до който ще се осигурява от улица – тупик 157в – о.т.157г – о.т.157д, обособена от имот № 017101, собственост на заявителите – продължение на улица – тупик с о.т. 157 – о.т.157б по регулационния план на с. Ново село, община Стара Загора (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет. 5, стая 515.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали