Заповед № 19-13-179 от 08.12.2015 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–179 от 08.12.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект План за регулация за поземлен имот № 68850.48.36 местност „Каймака", с трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – За база за селскостопанска техника, землище на гр. Стара Загора. Поземлен имот № 68850.48.36 се разделя на два проектни имота - № 68850.48.970 и № 68850.48.971. Като за имот с нов идентификатор № 68850.48.970 се отрежда урегулиран поземлен имот УПИ I - 970 в кадастрален район 48, местност „Каймака", землище на гр. Стара Загора, достъпа до който се осигурява от улици, обособени от:
- имот № 68850.56.30 с НТП – за селскостопански, горски ведомствен път, общинска публична собственост и имот № 68850.56.876 с НПТ – за път от републиканска пътна мрежа
- проектен имот с нов идентификатор № 68850.48.971; имот № 68850.48.840 с НТП – за селскостопански, горски ведомствен път, общинска публична собственост и имот № 68850.56.876 с НПТ – за второстепенна улица, публична общинска собственост /попадащи в продължение на ул."Августа Траяна"- изток с одобрен парцеларен план/
(съгласно представената скица – предложение и техническо задание).
(съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет. 5, стая 516.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали