Заповед № 19-13-176 от 22.12.2021 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-176 от 22.12.2021г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Ново село, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 382/04.05.1971г., в частта му за VII18, УПИ I15, УПИ VI21, УПИ V20 и УПИ IV19, като общите вътрешно – регулационни  граници на УПИ VII18, УПИ I15, УПИ VI21, УПИ V20 и УПИ IV19 в кв. 1 бъдат поставени в съответствие с кадастралните граници между поземлен имот № 18 и поземлени имоти № 15, №21, №20 и №19, съгласно представена скица-предложение и техническо задание, който се намира в сградата на Община Стара Загора -  етаж 5, стая 518.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали