Заповед № 19-13-166 от 10.11.2015 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–166 от 10.11.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация за поземлен имот с идентификатор № 68850.259.211, местност "Съборената кюприя", гр. Стара Загора по КККР, одобрена със заповед № 18-1676/27.02.2015г. на началник СГКК Стара Загора, който предвижда образуване на УПИ І – 9523, който се отрежда за част от имот № 68850.259.211 с проектен идентификатор № 68850.256.9523, достъпа до който се осигурява от улица с ширина 6м, обособена от останалата част от ПИ № 68850.259.211 с проектен идентификатор № 68850.256.9524 и второстепенна улица с идентификатор № 68850.256.9514 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет. 5, стая 515.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали