Заповед № 19-13-165 от 12.09.2023 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-165 от 12.09.2023 г. на Главният архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Преславен, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1985/06.11.1997 г., в частта му за УПИ ХI170 и УПИ IХ169, кв.32, като вътрешно – регулационната граница на УПИ ХI170 и УПИ IХ169 в западната им част бъде поставена в съответствие с кадастралната граница между поземлен имот № 170 и поземлен имот № 169, съгласно представената скица - предложение и техническо задание, който се намират в сградата на Община Стара Загора -  етаж 5, стая 515.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали