Заповед № 19-13-164 от 07.09.2023 - план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-428 от 23.08.2023г., с решение по т. 1.15 от протокол № 32 от 23.08.2023 г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Симеон Божидаров Димитров да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват:

1. Подробен устройствен план – изменение План за застрояване за УПИ IV 334, кв. 23 по плана на с. Бъдеще, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда смесена обслужващо-производствена устройствена зона – Соп – ниско - етажно, свободно основно застрояване,  с височина на застрояване Н ≤ 10 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

2. Инвестиционен проект за обект: „Цех за дървообработване“ в УПИ IV 334, кв. 23 по плана на с. Бъдеще, общ. Стара Загора.

С допуснатото изменение на ПУП – План за застрояване се спира прилагането на действащия подробен устройствен план за УПИ IV 334, кв. 23 по плана на с. Бъдеще, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1739 от 02.11.1981 г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали