Заповед № 19-13-150 от 29.09.2021 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-150 от 29.09.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ 35515.46.42, землище на с. Калояновец, общ. Стара Загора, като същият се разделя и се обособяват ПИ с проектни идентификатори 35515.46.43 и 35515.46.44, за които се отреждат УПИ I43 и УПИ II44, в кадастрален район 46, като достъпа се осъществява от улица с о. т. 4601 – о. т. 4602 – о. т. 4603 – о. т. 4604 – о. т. 4605 – о. т. 4606 – о. т. 4607, представляваща ПИ с идентификатор 35515.46.24 по КККР на гр. Стара Загора, съгласно представената скица – предложение и техническо задание, който се намира в стая 515, ет. 5 на Община Стара Загора.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали