Заповед № 19-13-120 от 28.07.2021 - план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-283 от 16.07.2021 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 27 от 21.07.2021 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Димитър Станчев Димитров да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.103.37, местност „Тумбите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда жилищна устройствена зона – Жм1  - ниско, свободно основно застрояване, с височина на застрояване Н ≤ 7 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Заповедта се разгласява по реда на чл.124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията. 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали