Заповед № 19-13-119 от 28.07.2021 - план за регулация и план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗУТ и заявление вх. № 19-06-265 от 02.07.2021г. за разрешение изработване на подробен устройствен план, с решение по т. 1.3 от протокол № 25 от 07.07.2021г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „Диневи-1“ ЕООД да възложи изработване проект за ПУП –План за регулация и План за застрояване, част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива в следния обхват:

1. Подробен устройствен план - План за регулация за поземлени имоти ПИ с идентификатор № 48765.31.19 и ПИ с идентификатор № 48765.31.20, като имотите се обединяват в поземлен имот с проектен идентификатор № 48765.31.80, за който се отрежда съответно УПИ I 80, в КР 31 по КККР на с. Могила, общ. Стара Загора, съгласно представено техническо задание и скица-предложение.

2. Подробен устройствен план - План за застрояване за новообразувания УПИ I 80, в КР 31 по КККР на с. Могила, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда смесена устройствена зона – Соп – средно, свободно основно застрояване, с височина на застрояване Н до 15 м, съгласно представено техническо задание и скица-предложение .

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

3. Инвестиционен проект за обект: „Склад за негорим прикачен земеделски инвентар“ в УПИ I 80, в КР 31 по КККР на с. Могила, общ. Стара Загора.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Настоящата заповед да се разгласи по реда на чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали