Заповед № 19-13-116 от 06.08.2015- план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–116 от 06.08.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация за поземлен имот № 099044 по КВС на землище на с. Малка Верея, община Стара Загора с НТП – индивидуално застрояване. Като за имота се отреди урегулиран поземлен имот УПИ I - 44 в масив 99, землище на с. Малка Верея, община Стара Загора, достъпа до който се осигурява от улица с о.т 2 – о.т. 3 – о.т.4 по план за регулация на Тракийски университет, одобрен с решение № 601/06.04.2006г. на Общински съвет Стара Загора (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет. 5, стая 515.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали