Заповед № 19-13-1 от 04.01.2016 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–1 от 04.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект План за регулация за поземлен имот № 68850.258.458 местност „Съборената кюприя", с трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – Ниско застрояване (до 10м), землище на гр. Стара Загора. Поземлен имот № 68850.258.458 се разделя на два проектни имота - № 68850.258.602 и № 68850.258.603. Като за имот с нов идентификатор № 68850.258.603 се отрежда урегулиран поземлен имот УПИ I - 603 в кадастрален район 258, местност „Съборената кюприя", землище на гр. Стара Загора, достъпа до който се осигурява от улица с ширина 6м, обособена от: имот № 68850.313.591 с НТП – път IVклас, общинска публична собственост и имот с нов идентификатор № 68850.258.602 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет. 5, стая 516.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали