Уведомление за принудително отчуждаване на поземлени имоти № 68850.521.1559, 68850.521.1561, 68850.521.1563 и 68850.521.1565

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ


За предстоящо отчуждаване на поземлени имоти - частна собственост за общински нужди за изграждане на обект от първостепенно значение: „Реконструкция на главен профил I на кв. Зора, изграждане па дъждопреливник № 1 с отливен канал за дъждопреливник № 1", по проект „Реконструкция па главен профил I на кв. Зора, изграждане на дъждопреливник № 1 с отливен канал за дъждопреливник № 1" по одобрен ПУП със заповед № 1512 от 12.09.1997 г. на Община Стара Загора, Решение № 1714 но Протокол № 43 от 26.03.2015 г. на Общински съвет Стара Загора за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти — общинска собственост, обявяване на обекта за обект от първостепенно значение и за предварително изпълнение на НУН по този проект.


На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 60, ал. 1 ог Административно процесуалния кодекс, предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни общински и значими обществени интереси чрез своевременно приключване на отчуждителните процедури и извършване на строителните работи по предвидения проект

УВЕДОМЯВАМ


Собствениците на поземлени имоти, попадащи в реализацията на обект „Реконструкция на главен профил I на кв. Зора, изграждане на дъждопреливник № 1 с отливен канал за дъждопреливник № 1", за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава Ш от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/, на следните имоти, както следва:


     1) Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.521.1559 с площ 4 кв. мсобственост на: Иван Пенев Иванов. Сумата на паричното обезщетение е в размер на 142.40 лв. (Сто четиридесет и два лева и четиридесет стотинки);


     2) Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.521.1561 с площ 158 кв. м. собственост на: Иван Пенев Иванов. Сумата на паричното обезщетение е в размер на 5624.80 лв. (Пет хиляди шестстотин двадесет и четири лева и осемдесет стотинки).


     3) Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.521.1563 с площ 92 кв. мсобственост на: наследниците на Бойчо Колев Койчев: Анка Бойчева Търпанова и Кунка Бойчева Илчева. Сумата на паричното обезщетение е в размер на 3275.20 лв. (Три хиляди двеста седемдесет и пет лева и двадесет стотинки).


     4) Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.521.1565 с площ 88 кв. м. собственост на: наследниците на Бойчо Колев Койчев: Анка Бойчева Търпанова и Кунка Бойчева Илчева. Сумата на паричното обезщетение е в размер на 3132.80 лв. (Три хиляди сто тридесет и два лева и осемдесет стотинки).


На основание чл. 60, ал. 1 от АПК при издаване на административните актове за отчуждаване на посочените имоти, следва да се включи разпоредба за предварително изпълнение, поради следните обстоятелства:
Обектът е приоритетен за Община Стара Загора. Реконструкцията на главен профил I на кв. Зора и изграждането на дъждопреливник № 1 с отливен канал за дъждопреливник № 1 ще осигури отвеждане на дъждовните води, ще поеме големите водни количества при обилни дъждове, с което ще се избегнат евентуални наводнения.
Приложението на чл. 60, ал. 1 от АПК няма да засегне правата на собствениците на отчуждени имоти да получат дължимото обезщетение, което ще се конкретизира в заповедите за отчуждаване, с право на обжалване.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Стара Загора.


Копие от обявлението да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Стара Загора.


ЙОРДАН НИКОЛОВ
Временно изпълняващ длъжността кмет на Община Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали