Уведомление за принудително отчуждаване на поземлени имоти № 68850.513.7089 и 68850.513.7091

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ


За предстоящо отчуждаване на поземлени имоти – частна собственост за общински нужди за изграждане на обект „Отчуждаване за улица с осови точки 234а-234б в кв. 217, съгласно по проект за изменение на регулационния план за кв. 217 по плана на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 19-12-97 от 26.06.2014 г. и № 19-25-44 от 15.08.2014 г. на Община Стара Загора".


На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ


Собствениците на поземлени имоти, попадащи в реализацията на обект „Отчуждаване за улица с осови точки 234а-234б в кв. 217, съгласно по проект за изменение на регулационния план за кв. 217 по плана на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 19-12-97 от 26.06.2014 г. и № 19-25-44 от 15.08.2014 г. на Община Стара Загора", за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава ІІІ от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/, на следните имоти, както следва:


      1) Поземлен имот с идентификатор 68850.513.7089 с площ 37 кв. м. собственост на: „ТРАЯНА СТИЛ" ЕООД, БУЛСТАТ № /ЕИК/ 131307151. Сумата на паричното обезщетение е в размер на 12 950 лв. (Дванадесет хиляди деветстотин и петдесет лева);


     2) Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.513.7091 с площ 6 кв. м, собственост на: СТЕФКА НЕЙЧЕВА РУСЕВА И РУСИ РАЙКОВ РУСЕВ. Сумата на паричното обезщетение е в размер на 2 100 лв. (Две хиляди и сто лева).


Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Стара Загора.


Копие от обявлението да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Стара Загора.


ЖИВКО ТОДОРОВ
Кмет на Община Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали