Уведомление за принудително отчуждаване на поземлени имоти № 68850.506.8706 и 68850.506.8708, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

за предстоящо отчуждаване на поземлени имоти - частна собственост за общински нужди за изграждане на обект от първостепенно значение: „Кръстовище на ул. "Капитан Петко Войвода" и бул. "Цар Симеон Велики", гр. Стара Загора", по одобрен ПУП с Решение № 1411 от 31.07.2014 г. на Общински съвет - Стара Загора

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

Собствениците на поземлени имоти, попадащи в реализацията на обект „Кръстовище на ул. „Капитан Петко Войвода" и бул. „Цар Симеон Велики", гр. Стара Загора", за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава III от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/, на следните имоти, както следва:

1)поземлен имот с проектен идентификатор 68850.506.8706, с площ 676 кв. метра, собственост на: Пеньо Иванов Пенев, Николай Пенев Иванов и Бончо Пенев Иванов. Сумата на паричното обезщетение е в размер на 218 900.°° лв. (Двеста и осемнадесет хиляди и деветстотин лева);

2)поземлен имот с проектен идентификатор 68850.506.8708, с площ 16 кв. метра, собственост на: Петър Благоев Шкодров и Стоянка Димитрова Шкодрова. Сумата на паричното обезщетение е в размер на 5 200.°° лв. (Пет хиляди и двеста лева),

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК при издаване на административните актове за отчуждаване на посочените имоти, следва да се включи разпоредба за предварително изпълнение, поради следните обстоятелства:

Обектът е приоритетен за Община Стара Загора. Изграждането на кръстовището ще осигури по-добър транспортен достъп между всички части на градската територия, ще подобри транспортната проходимост с оглед на обем, бързина и сигурност на трафика.

Приложението на чл. 60, ал. 1 от АПК няма да засегне правата на собствениците на отчуждени имоти да получат дължимото обезщетение, което ще се конкретизира в заповедите за отчуждаване, с право на обжалване.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Стара Загора.

Копие от обявлението да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Стара Загора.

ЖИВКО ТОДОРОВ
кмет на Община Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали