Уведомление за предстояща процедура по принудително отчуждаване на Поземлен имот № 15, кв. 6 по плана за регулация на с. Сладък кладенец, общ. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

 

ОБЯВЛЕНИЕ

за предстоящо отчуждаване на реална част от поземлен имот – частна собственост, попадащ в улица с о.т. 31-29 между кв. 5 и кв. 6, по плана за регулация на с.Сладък кладенец, общ. Стара Загора, одобрен със заповед № 611 от 16.04.1987 г. на Община - Стара Загора, с цел осигуряване на достъп на УПИ ІХ16 в кв. 6

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

Собствениците на поземлен имот, попадащ в улица с о.т. 31-29 между кв. 5 и кв. 6, по плана за регулация на с. Сладък кладенец, общ. Стара Загора за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава ІІІ от ЗОС, въз основа на влязъл в сила план, предвиждащ изграждане на обект публична общинска собственост, за задоволяване на неотложни общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин (чл.21, ал. 1 от ЗОС).

Поземлен имот № 15, кв. 6 с площ на отчуждаваната част - 112 кв. метра, представляваща реална част от ПИ 15 по плана за регулация на с. Сладък кладенец, общ. Стара Загора, одобрен със заповед № 611 от 16.04.1987 г. на Община - Стара Загора, целият с площ 866 кв.м, собственост на наследниците на Иван Иванов Иванов /Караиванов/.

Сумата на паричното обезщетение е в размер на 835.00 лв. (Осемстотин и тридесет и пет лева)

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Стара Загора.

Копие от него да се изпрати на кмета на с. Сладък кладенец, община Стара Загора, който да постави обявлението на определено за целта място в сградата на кметството в селото.

Копие от обявлението да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Стара Загора.

 

ЖИВКО ТОДОРОВ
кмет на Община Стара Загора

Обявление  825.42 KB

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали