Уведомление за наличен проект за санитарно – охранителна зона /СОЗ/, землище на с. Колена

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Община Стара Загора уведомява, че в стая 520, етаж 5, е наличен проект за санитарно – охранителна зона /СОЗ/ около ТК, разположен в ПИ 38039.300.160 в землището на с. Колена, обл. Стара Загора, за водоснабдяване на хотел-ресторант „Сребърно езеро“, собственост на „Сребърно езеро 2007“ ООД, гр. Стара Загора.
Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси II-ри и III-ти, могат да се запознаят и да дават писмени становища и възражения  в деловодството на Община Стара Загора за изпратения от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ проект, в периода от 19.09.2023г. до 19.10.2023г. включително.

 

За допълнителна информация:
инж. Боян Иванов
стая 520, етаж 5
Телефон за връзка: 0884168886
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали