Уведомление за инвестиционно предложение с възложител "СТМ - ЕКСПЕРТ" ООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на един брой тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на зелени площи и хигиенизиране на бетонова площадка“ в поземлен имот с идентификатор 68850.503.978 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора с възложител „СТМ - ЕКСПЕРТ“ ООД , гр. Стара Загора.

Уведомление  06/04/2021 , 09:54

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали