Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на птици - бройлери до 40 000 бр."

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на птици – бройлери до 40 000 бр.“ в  поземлен имот с идентификатор 77476.86.10,  по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора с възложител „ЕВРО ГРУП - КОЛЕВ“ ЕООД , гр. Стара Загора.

 

Уведомление  03/02/2021 , 16:16

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали