Участие на Община Стара Загора в проект за иновативни подходи за смекчаване и адаптация към климатичните промени, финансирани по ФМ на ЕИП

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора подписа договор за  участие в изпълнението на Предефиниран проект „Прилагане ва иновативни подходи  за смекчаване  и адаптация към изменението на климата в общините в България, финансиран по Програма „Опазване на околната среда  и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021г. /Финансов механизъм на Европейското  икономическо пространство/.

Главната цел на проекта е да се подобри капацитета на местните власти за борба с климатичните промени,  да се идентифицират  конкретни иновативни мерки за намаляване на  въздействието  и адаптация към изменението на климата чрез прилагане на съвременни знания  в градското планирани и развитие. Проектът ще подкрепи местните власти да оценят стратегическите си документи в частта дейности  за намаляване на въздействието на климата и възприемане на решителни мерки  в градското планиране за смекчаване на ефекта от климатичните изменения.

В рамките на проекта Община Стара Загора ще обмени опит с Норвежката страна и ще проучи добри практики и иновативни подходи за преход  към климатичен неутралитет в унисон със Зелената сделка на ЕС.  Придобитият опит  и  успешния иновативни модели ще позволят на община Стара Загора да реализира пилотен проект с демонстрационен характер   за намаляване потреблението на енергия и на въглеродните емисии по тази програма, както и да изпълни в бъдеще успешни проекти  в рамките на  финансовите инструменти на ЕС за климатични политики.

Водещ партньор по проекта е НДЕФ /Национален доверителен Екофонд/. Партньор от страната донор е Норвежката асоциация на  регионалните и местни власти (KS) и осем български общини – Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора и София.

Продължителността на проекта е 42 месеца с общ бюджет от 2 799 960 евро, от които  2  379 967 евро финансиране от ФМ на ЕИП и 419 993 евро Национално съфинансиране.  Частта от бюджета предназначена за дейностите на Община Стара Загора възлиза на 276 000 евро.  Програмата не изисква съфинансиране по проекта от страна на българските общини-партньори.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали