Съобщение за разрешение изработване на ПУП - Парцеларен план "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

Размер на шрифта: A A A

О Б Я В Л Е Н И Е
НА
ЗАПОВЕД № ДС –ЗД – 194
от 02.06.2017 год.

 

На основание чл.124а, ал.3 и ал.7, във връзка с чл.124б, ал.1 от ЗУТ, по заявление с вх. № ДС-227 от 26.05.2017 г. с искане за разрешение изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план, и имайки предвид, че искането е законосъобразно Областен управител на област Стара Загора разрешава „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД да възложи изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на „Ново външно ел. захранване на СОГ „Могила“, с обща дължина на трасето от1271.60 м, преминаващ през землището на с. Боздуганово и с. Преславен, съгласно приложени техническо задание и скица - предложение.
Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали