Решение № 700 от 22.12.2016 на Общински съвет за одобряване проект за ПУП - План за регулация на поземлен имот

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. чл. 129, ал.1 от ЗУТ и чл.16, ал.1, т.1 от ЗУТ с Решение № 700 от 22.12.2016 г. на Общински съвет Стара Загора се одобрява проект за ПУП – План за регулация на поземлен имот с идентификатор № 68850.301.275, местност “Асанов трап“ по Кадастралната карта на гр. Стара Загора, при което се образуват 27 нови урегулирани поземлени имоти, отредени за ПИ с идентификатор № 68850.301.275:

 

• от I до XIII в нов кв. 3011 / в кадастрален район 301 по КК на град Стара Загора/
• от I до XIV в нов кв. 3012/ в кадастрален район 301 по КК на град Стара Загора/
• Обслужването на новите урегулирани поземлени имоти ще се осъществява от 5 броя нови обслужващи улици и една улица - тупик (съгл. чл. 80, ал. 2 и чл. 81, ал.1 от ЗУТ), които се получават от части от ПИ с идентификатор № 68850.301.275 и общински полски пътища, така както е показано на проекта.

 

Определен е коефициент на редукция 11.58%.
Проекта се намира в стая 516, ет. 5 на Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали