Процедура за избор на партньори на община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
 
във връзка с процедура за подготовка и изпълнение на проект за изпълнение на мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 - „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2
 

По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. е отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2.

Общата цел на процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

Целта на Компонент 2 по настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е посредством реализирането на т.нар. „меки мерки“ (интеграцията на пазара на труда, достъп до образование и обучение, достъпа до социални и здравни услуги) в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ да се допълнят изпълняваните инвестиционни проекти от общините - бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г, с включени мерки за изграждане на социални жилища.

Община Стара Загора ще кандидатства с проект по настоящата процедура, като реализацията му ще позволи по взаимодопълващ начин да бъдат използвани възможностите на двете оперативни програми.

Процедурата за избор на партньори ще стартира на 29.06.2020 г. с публикуване на обява на официалната страница на Община Стара Загора.

Срок за подаване на Заявления от кандидат-партньори е до 31.07.2020 г. при следните условия:

Допустими партньори за дейностите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“:
  1. Неправителствени организации;
  2. Центрове за информация и професионално ориентиране;
  3. Читалища;
  4. Работодатели (съгласно КТ);
  5. Доставчици на социални и здравни услуги;
Допустими партньори за дейностите по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“:
  1. Държавни и общински детски градини;
  2. Държавни и общински училища;
  3. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, избрани в съответствие с глава 8 от ЗМСМА.

В случаите на желание за партньорство от страна на училищата и детските градини (за дейностите по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“) следва да се представят анализирани и идентифицирани нужди на целевите групи и съответни доказателства.

Краен срок за подаване на Заявления от кандидат-партньори е 31.07.2020 год. 15:00 часа в стая 313, етаж 3-ти в сградата на Община Стара Загора. 

 

Лице за контакт и информация:
Радина Кършакова
Старши експерт
Дирекция „Инвестиции и европейски програми“
Отдел „Европейски прoграми и международно сътрудничество“
Община Стара Загора
Тел.: 042/614 814
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали