Процедура по сформиране на Комитета за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027

Размер на шрифта: A A A

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програмата за развитие на регионите 2021 - 2027 г. (ПРР) подкрепя изпълнението на териториални стратегии за развитието на десетте големи градски общини: Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Видин, Велико Търново и Благоевград.

Подкрепата се осъществява в съответствие с чл. 28 и 29 на Регламент (ЕС) 2021/1060 (РОР – Регламента с общоприложимите разпоредби).

Интегрираните териториални стратегии за развитие на общинско ниво по смисъла на чл. 29 от РОР са Плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО), разработени съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие.

Компетентните териториални органи по чл. 29 от РОР, които носят отговорност за изпълнението на тези териториални стратегии и участват в подбора на операциите са съответните общински администрации.

Участието на общинските администрации в процеса на подбор на операции по ПРР се осъществява чрез организирането и провеждането на подбор на проектни идеи.

За да се гарантира прилагането на принципа на партньорство и участието на гражданското общество при изпълнение на приоритета за градско развитие по ПРР, към всяка от 10-те общински администрации се създава Комитет за подбор на проектни идеи, в чийто състав се включват представители на различни групи местни заинтересовани страни.

Във връзка с гореизложеното Община Стара Загора открива процедура по сформиране на Комитета за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР.

В Комитета за подбор могат да вземат участие:

 1.  Трима представители на граждански / неправителствени организации за общественополезна дейност (юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)), работещи в областта на:
  • недискриминацията, равните възможности, социалното включване и интегрирането на маргинализирани групи;
  • околната среда и екологията;
  • образованието, науката и културата; младежките инициативи; местното и регионалното развитие.
 2. Трима представители на бизнеса: микро / малки предприятия и средни предприятия съгласно категоризацията по чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия, както и големи предприятия.
 3. Общ представител на Национално представителните организации на работодателите, консенсусно определен от всички национално представителни организации на работодателите, които имат свои членове на територията на общината.
 4. Общ представител на Национално представителните организации на работниците и служителите, консенсусно определен от всички национално представителни организации на работниците и служителите които имат свои членове на територията общината.
 5. Общ представител на академичните среди (висшите училища на територията на съответната община), който се определя от Съвета на ректорите на висшите училища в Република България.
 6. Представител на Регионалната колегия на камарата на архитектите на територията на общината.
 7. Представител на Регионалната колегия на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране на територията на общината.
 8. Представител на Областното представителство на камарата на строителите в България на територията на общината.
 9. Други представители по преценка на общината.

Членовете на Комитета за подбор участват в разглеждането, обсъждането и класирането на проектните идеи, които да бъдат подадени за финансиране по Приоритет 1 на ПРР.

За изпълнение на тези функции членовете на Комитета за подбор не получават възнаграждение.

Заинтересованите организации могат да определят свои представители (по един титуляр и един до трима резервни членове), които да бъдат включени в Комитета за подбор на проектни идеи на Община Стара Загора като изпратят заявление по образец, както следва:

 • За ЮЛНЦ по т. 1 – съгласно Приложение 1.1.
 • За предприятията по т. 2 – съгласно Приложение 1.2.
 • За организациите по т. 3 до 9 – писмо в свободен текст от представляващите организациите с посочени имена и данни за контакт на излъчените представители (1 титуляр и до двама заместници).

Заедно със заявлението за участие неправителствените организации по т. 1 следва да представят и:

 • Решение на съответния окръжен съд за вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или друг документ, доказващ, че юридическото лице е регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
 • Документи, доказващи, че юридическото лице с нестопанска цел е действащо и активно осъществява целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор - последните два годишни отчета за дейността на юридическото лице с нестопанска цел; последните две годишни данъчни декларации, подадени към Националната агенция за приходите (ако е приложимо); декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лв. и за предприятия без дейност, подадени в НСИ (ако е приложимо), и др.

Предприятията по т. 2 следва да представят заедно със заявлението си:

 • Копие на документ за регистрация на предприятието на територията на съответната община.
 • Копие от учредителен акт или друг документ, с който се доказва, че предприятието е създадено най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор.
 • Копие на отчет за приходи и разходи или счетоводен баланс или друг документ, с който се доказва, че предприятието е действащо към момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор.

За всеки излъчен представител (титуляр и резервни членове) на всяка от гореизброените групи организации следва да се представят документи, доказващи, че лицето е служител, собственик, управител или член на върховен орган или на управителен орган на някоя от организациите – копие на трудов или граждански договор, копие от решение на общо събрание за избор на членове на управителен съвет и др. Посочените документи се представят като хартиено копие или в електронен формат, достъпен на публични регистри чрез посочване на съответния уеб адрес.

Заявленията се приемат на адрес бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, деловодство или на електронен адрес [email protected]  (в този случай заявленията следва да бъдат подписани с електронен подпис от съответния законен представител на организацията) в срок до 02.05.2023 г. (7 работни дни от публикуването й).

За допълнителни въпроси и информация лица за контакт са:
Мирослава Шопова – началник отдел „Европейски програми и международно сътрудничество“
Виолина Величкова –  главен експерт, отдел „Европейски програми и международно сътрудничество“
тел.: 042 614 822
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали