Предложение за замяна на имот - 4 кв.м. от УПИ VІІІ470 в кв. 16 по ПУП на с. Богомилово

Размер на шрифта: A A A

 

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

в изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА:

ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА:

4/827 кв. м ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ470 в кв. 16 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора, собственост на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА. Обща площ на УПИ VІІІ470 – 827 кв. м със

4 кв. м от Поземлен имот № 470 в кв. 16 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора, собственост на Николай Стоянов Матев, попадащ в уличната регулация на улица с о. т. 87-86.

За допълнителна информация: тел. (042) 614 681

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали