Предложение за замяна на имот - 3 кв.м. от УПИ V3387, кв.1005, гр.Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора в изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост обявява за постъпило предложение за замяна на:

3/404 кв. м ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V3387 в кв. 1005 по ПУП на гр. Стара Загора
(Поземлен имот с идентификатор 68850.503.387 съгл. кад. карта и кад. регистри), собственост на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА.
Обща площ на УПИ V3387 (ПИ № 68850.503.387) - 404 кв. м

със

Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.503.1049, гр. Стара Загора с проектна площ 1 кв. м,
попадащ в улична регулация, собственост на „ЕФИР" ЕООД, Галя Христова Величкова и Петър Стефанов Величков и
Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.503.1048, гр. Стара Загора с проектна площ 1 кв. м,
попадащ в улична регулация, собственост на „ЕФИР" ЕООД, Галя Христова Величкова и Петър Стефанов Величков.

За допълнителна информация: тел. (042) 614 681.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали