Покана за подаване на проектни идеи за изпълнение на плана за интегрирано развитие на община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027, кани всички заинтересовани страни за подаване на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма "Развитие на регионите" за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Стара Загора.

Основна цел

Основна цел на кандидатстването с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027, е приоритизацията на проекти, адресиращи нуждите на местните общности в съответствие с Плана за интегрирано развитие на община Стара Загора, както и насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, култура, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в градските райони.

Бюджет за Община Стара Загора

Бюджет за Община Стара Загора: 50 018 784 лв. БФП

Предвиденият размер на БФП за една проектна идея не може да бъде по-малък от 1 %, а максималният размер, независимо от вида на мерките и броя на партньорите включени в нея, не може да надвишава 50 % от заделения за Община Стара Загора индикативен бюджет.

Допустими мерки по програмата

- Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност
- Енергийна ефективност
- Устойчива мобилност, включително градска мобилност
- Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност
- Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства
- Образователна инфраструктура
- Здравна инфраструктура
- Социална инфраструктура
- Жилищно настаняване
- Култура, спорт и туризъм

Допустими бенефициенти по процедурата

- Държавни органи
- Областни администрации
- Общински власти на всички градски и селски общини в съответствие с териториалния обхват на допустимите дейности
- Представители на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации)
- Представители на бизнеса (предприятията)
- Научна и академична общност, включително училища и висши учебни заведения
- Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост
- Лечебни заведения, държавна или общинска собственост, само в партньорство съответно с Министерството на здравеопазването (в случай на държавна собственост) или общината (в случай на общинска собственост)
- Културни институти
- Други организации от публичния сектор.

По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство. В реализацията на една проектна идея не могат да участват повече от 5 партньора (кандидат/водещ партньор и 4 партньора).

Разяснения относно изискванията за кандидатстване с проектни идеи и процедурата на подбор

Всяка заинтересована страна има право да поиска разяснения относно изискванията за кандидатстване с проектни идеи и процедурата на подбор, като изпрати съобщение на следния електронен адрес: [email protected] .

Разяснения се предоставят от Управляващия орган на "Програма за развитие на регионите" /ПРР/ в срок от 7 работни дни от постъпването на искането за разяснение чрез публикуване на разяснение на сайта на ПРР (https://www.bgregio.eu), меню „Изпълнение“, подменю „Процедури, отворени за кандидатстване“-
https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/regional-development-program-2021-2027/execution-prd-2021-202/procedures-open-for-application-2021-2027)

Предоставените разяснения от Управляващия орган на "Програма за развитие на регионите" имат задължителен характер по отношение на подбора, осъществяван от териториалните органи. Заинтересованите страни могат да изпращат искания за разяснения в срок до 14 дни преди изтичане на крайния срок за подаване на проектни идеи. Искания, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани и няма да получат отговор.

План за интегрирано развитие на община Стара Загора

https://www.starazagora.bg/bg/obyavleniya/plan-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-stara-zagora-za-perioda-2021-2027-godina

Срок на подаване

Подаването на проектни идеи се извършва на електронен адрес:  [email protected]

Крайният срок за подаване на проектни идеи е до 17:30 ч. на 09.05.2024 г.

Указания и документи

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали