Обявления


Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „КАРКО ЛОГИСТИКС“ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства ( ИУМПС) “ в имот № 68850.139.35 по…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - ПЕТЬО ГОСПОДИНОВ и ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради“ в имот с идентификатор 72165.505.1885, землище на с. Сулица, общ.…

Постъпили предложения за присъждане на наградата "Стара Загора" за 2022 г.

Списък на постъпилите предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2022 г. в изпълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г., изм. с Решение № 1803 от 27.09.2018г., изм. с Решение № 257 от 30.03.2020…

Заповед № 19-13-66 от 15.04.2022 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-139 от 05.04.2022 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 14 от 06.04.2022г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам “ВЕНИ ГАЗ“ ЕООД да възложи изработване на Подробен устройствен…

Заповед № 19-13-65 от 13.04.2022 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-125 от 25.03.2022 г. и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Емилия Василева Желязкова, Иван Динев Димов и Георги Жеков Желязков да възложат изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния…

Заповед № 19-13-64 от 13.04.2022 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-137 от 05.04.2022г., за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Найден Христов Ботев да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния…

Заповед № 19-13-63 от 12.04.2022 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-96 от 09.03.2022 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 11 от 16.03.2022г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Димитър Тодоров Вълев да възложи изработване на Подробен устройствен…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали