Обявления


Заповед № 19-13-148 от 28.09.2021 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-359 от 09.09.2021 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 35 от 15.09.2021г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Венцислав Димитров Димитров да възложи изработване на ПУП –…

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - гр. Стара Загора

На основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Стара Загора обявява, че е стартирана процедура за изменение на разрешително за водовземане от каптажи – Горен Беш Бунар и Долен Беш Бунар, които са разположени на територията на ПИ с идентификатор 68850.313.602 и ПИ с идентификатор 68850.513.26 по КККР…

Заповед № 19-13-152 от 01.10.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-152/ 01.10.2021г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 129/22.01.1993 г. на Кмета на Община Стара Загора, в…

Заповед № 19-13-151 от 01.10.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-151 / 01.10.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1111 / 21.10.1983 г.,…

Обявление за публикуван проект „График за движение на влаковете през 2022 г.“ на страницата на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

Община Стара Загора информира жителите и гостите на града за предоставения от „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД проект „График за движение на влаковете през 2022 г.“, който е публикуван на официалния сайт на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД:  https://www.bdz.bg/bg/a/proektt-na-grafik-za-dvizhenie-na-vlakovete-za-2022-g-e-publikuvan-za-obshchestveno-obszhdane За да се подготви максимално добро разписание, както и в случай че имате…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - ЗП СТАНИМИР ВЕЛЕВ

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска сграда с покривна фотоволтаична централа, тръбен кладенец и система за капково напояване“ в…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „АТЕ ПЛАСТ“ ООД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „База за съхранение и линия за преработка на полимери“ в УПИ XXIV-5828, кв. „Индустриален“ 14Б по…

Удължаване на срока за обход на преброителите при Преброяване 2021 до 10 октомври 2021 г.

На заседанието си днес правителството промени Решение № 61 от 21 януари 2021 г., така че преброителите да могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00 часа на 10 октомври 2021 година. Срокът за обход на преброителите се удължава с една седмица. Промяната се налага, тъй като удължаването на…

Заповед № 19-13-150 от 29.09.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-150 от 29.09.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ 35515.46.42, землище на с. Калояновец, общ. Стара Загора, като същият се разделя и се обособяват…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали