Обявления


Заповед № 19-13-71 от 29.04.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-124 от 25.03.2022 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 15 от 13.04.2022г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „МАЙ ТРАНС“ ЕООД и Община Стара Загора да…

Заповед № 19-13-70 от 29.04.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-140 от 06.04.2022 г., с решение по т. 1.3 от протокол № 14 от 06.04.2022г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за регулация и изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че…

Заповед № 19-13-69 от 28.04.2022 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-143 от 11.04.2022 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ИВМЕДИКА“ ЕООД и Община Стара Загора да възложат изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват: ПУП – изменение План…

Заповед № 19-13-68 от 26.04.2022 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-135 от 04.04.2022 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Николай Димитров Колев и Светла Иванова Колева да възложат изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват: ПУП – изменение…

Заповед № 19-13-67 от 19.04.2022 - план за застрояване и работен устройствен план

На основание чл. 150, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗУТ от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-109 от 15.03.2022 г., с решение по т. 1.11 от протокол № 11 от 16.03.2022г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за застрояване…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „КАРКО ЛОГИСТИКС“ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства ( ИУМПС) “ в имот № 68850.139.35 по…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - ПЕТЬО ГОСПОДИНОВ и ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради“ в имот с идентификатор 72165.505.1885, землище на с. Сулица, общ.…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали