Обявления


Заповед № 19-13-62 от 12.04.2022 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-106 от 14.03.2022 г., с решение по т. 1.8 от протокол № 11 от 16.03.2022г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Виктория Иванова Велчева да възложи изработване на ПУП –…

Заповед № 19-13-79 от 12.05.2022 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-79 от 12.05.2022г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Ракитница, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2314/04.09.1987г., в частта му…

Заповед № 19-13-76 от 10.05.2022 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-166 от 27.04.2022 г., с решение по т. 1.4 от протокол № 17 от 27.04.2022 г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам…

Заповед № 19-13-75 от 05.05.2022 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-150 от 18.04.2022 г., с решение по т. 1.4 от протокол № 16 от 20.04.2022 г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за регулация и изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид,…

Заповед № 19-13-61 от 12.04.2022 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-89 от 02.03.2022 г. и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Андония Тодорова Спасова, Дамяна Пенчева Ненова, Галина Стойчева Стоянова и Нанко Митев Гутев да възложат изработване на ПУП – изменение План за…

Заповед № 19-13-73 от 05.05.2022 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-157 от 19.04.2022 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „БЛАГОУСТРОЙСТВО 99“ АД да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ I 546, кв. 41 „Голиш“ по…

Заповед № 19-13-72 от 29.04.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124а, ал.2, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.17, ал.2, т.1, от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-130 от 29.03.2022 г., с решение по т. 1.8 от протокол № 13 от 31.03.2022г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Адриана…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали