Обявления


Заповед № 10-00-1113 относно обявяване на конкурс за съфинансиране със средства от бюджета на Община Стара Загора на културни проекти

Обява Заповед № 10-00-1113 Правилник за условията, реда и критериите за съфинансиране на културни проекти Приложение № 1 Приложение № 2 Приложение № 3 Приложение № 5  

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител "КАРКО ЛОГИСТИКС" ЕООД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране,  съхраняване и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства ( ИУМПС) “ в имот № 68850.139.35…

Заповед № 19-13-77 от 12.05.2022 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-154 от 19.04.2022 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ПСК-Консулт“ ЕООД да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ IV 97, кв. 8 по плана на…

Заповед № 19-13-82 от 16.05.2022 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-82 от 16.05.2022 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ 68850.257.196 по КККР на гр. Стара Загора, като същият се разделя и се обособяват ПИ…

Предложения за присъждане на наградата "Млада Загора" за 2022 г.

Списък на постъпилите предложения за присъждане на наградата „Млада Загора“ за 2022 г. в изпълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г., изм. с Решение № 1803 от 27.09.2018г., изм. с Решение № 257 от 30.03.2020…

Заповед № 19-13-81 от 13.05.2022 - план за регулация

 На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19-13-81 от 13.05.2022 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ X578,579 в кв. 42, одобрен със…

Заповед № 19-13-80 от 12.05.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-164 от 21.04.2022 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 17 от 27.04.2022г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Светослав Лазаринов Балкански да възложи изработване на ПУП – изменение План…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали