Обявления


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - Стефан Калчев

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци от ИУМПС, ОЧЦМ, ИУЕЕО и НУБА“ в поземлен имот…

Заповед № 19-13-56 от 31.03.2022 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-134 от 31.03.2022г., с решение по т. 1.10 от протокол № 13 от 31.03.2022г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „РЕЙБОКС“ ООД да…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - ЙОРДАНКА ИВАНОВА и ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 46417.50.20, землище на с. Малка Верея,…

Заповед № 19-13-57 от 01.04.2022 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-91 от 02.03.2022 г., с решение по т. 1.3 от протокол № 10 от 09.03.2022 г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за регулация и изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид,…

Заповед № 19-13-55 от 29.03.2022 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-117 от 21.03.2022г., за изработване на ПУП – План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Дружество по ЗЗД „ГРИЙН УУД КЪМПАНИ“ да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за…

Заповед № 19-13-54 от 29.03.2022 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-103 от 14.03.2022 г., с решение по т. 1.5 от протокол № 11 от 16.03.2022г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Роман Христов Тотев да възложи изработване на Подробен устройствен…

Заповед № 19-13-53 от 29.03.222 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-115 от 18.03.2022г., за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „СКАЙСТАР-М“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват:…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали