Обявления


Заповед № 19-13-43 от 23.02.2021 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-53 от 03.02.2021 г., с решение по т. 1.3 от протокол № 06 от 10.02.2021г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Вели Реджеб Вели и Галина Петкова Симеонова да възложат…

Община Стара Загора обявява процедура по документи за избор на външни независими оценители или оценителски екипи, регистрирани по Закона за независимите оценители за изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти

Обява  09/03/2021 , 15:14 Правила за провеждане на процедура  09/03/2021 , 15:14 Проект на договор  09/03/2021 , 15:14 Декларация за физически лица  09/03/2021 , 15:14 Декларация за юридически лица  09/03/2021 , 15:14 Заявление  09/03/2021 , 15:14 Оферта  09/03/2021 , 15:14

Заповед № 19-13-41 от 23.02.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124а, ал.2, чл.110 ал.1 т.2 и т.3 и чл.17, ал.2, т.1 от ЗУТ, заявление вх. № 19-06-61 от 09-02-2021 г., с решение по т. 1.7 от протокол № 06 от 10.02.2021 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „АМАДЕУС“ ЕООД да възложат изработване…

Заповед № 19-13-51 от 05.03.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-51 / 05.03.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Преславен, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2160 / 28.08.1964 г., в…

Заповед № 19-13-50 от 05.03.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-50/05.03.2021г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 762/02.05.1996 г., в частта му за УПИ IТрансстрой в кв.…

Заповед № 19-13-49 от 05.03.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-49 от 05.03.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 162 / 02.02.2006 г.…

Заповед № 19-13-47 от 04.03.2021 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-79 от 25.02.2021 г. и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам “ХЕРМЕС 8“ ООД да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват: ПУП – изменение План за застрояване…

Заповед № 19-13-35 от 17.02.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124а, ал.2, чл.135, ал.3 във връзка с чл.133, ал.2 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 19-06-52 от 03.02.2021 г., Решение по т. 2.16 по протокол № 11 от 08.03.2017 г. на ЕСУТ за приет предварителен проект, Предварителен договор от 03.02.2020, Решение по т. 1.2 на…

Заповед № 19-13-40 от 23.02.2021 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-55 от 03.02.2021г. за изработване на ПУП – План за застрояване, с решение по т. 1.4 от протокол 06 от 10.02.2021 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, РАЗРЕШАВАМ „МАДРИГАЛ ГРУП“…

Обява за прием на документи за участие в жребий за отдаване на места за продажба на разсад на 31 март 2021 г.

На 31.03.2021 г. от 10.00 ч. в стая № 3 на управление "Общински пазари" ще се приемат документи и ще се проведе жребий за отдаване на места за продажба на разсад, /съгласно код 3199 - производство на семена и посадъчен материал, отразен в анкетната карта на земеделските производители/. Спечелилите места…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали