Обявления


Заповед № 19-13-77 от 25.04.2023 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-165 от 22.03.2023 г., с решение по т. 1.4 от протокол № 12 от 29.03.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Атанас Димитров Христов да възложи изработване на Подробен…

Заповед № 19-13-76 от 25.04.2023 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-210 от 07.04.2023 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Петър Тодоров Лозев да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ V 260, кв. 22 по плана…

Заповед № 19-13-75 от 25.04.2023 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 10-02-2169 от 14.03.2023 г., във връзка с вх. № 19-06-78 от 13.02.2023 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 11 от 22.03.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно,…

Заповед № 19-13-73 от 20.04.2023 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-73 от 20.04.2023 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Ракитница, общ. Стара Загора, Заповед № 1022/14.11.1966 г., в частта…

Процедура по сформиране на Комитета за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програмата за развитие на регионите 2021 - 2027 г. (ПРР) подкрепя изпълнението на териториални стратегии за развитието на десетте големи градски общини: Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Видин, Велико Търново и Благоевград.

Заповед № 19-13-72 от 18.04.2023 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-161 от 21.03.2023 г., с решение по т. 1.20 от протокол № 11 от 22.03.2023 г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам…

Заповед № 19-13-70 от 13.04.2023 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-185 от 30.03.2023г., за изработване на ПУП – План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ЗАРА СЪН“ ООД да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване в следния…

Постъпили предложения за присъждане на наградата "Стара Загора" за 2023 г.

Списък на постъпилите предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2023 г. в изпълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г., изм. с Решение № 1803 от 27.09.2018г., изм. с Решение № 257 от 30.03.2020…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали