Заповед № 19-13-56 от 19.05.2020 - изменение на План за регулация и План за застрояване

ЗАПОВЕД  № 19-13-56 от 19.05.2020 год. На основание чл.124а, ал.2 и ал.5, чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 19-06-84 от 01.04.2020 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 12 от 09.04.2020 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно,…

Заповед № 19-13-55 от 19.05.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-55 от 19.05.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1867 / 20.12.2002 г. на Кмета на…

Постъпили предложения за награда "Млада Загора" 2020 г.

На основание на Наредбата   за наградите и отличията на Община Стара Загора,   постъпиха следните мотивирани предложения за присъждане на Награда „Млада Загора“ за постигнати високи художественотворчески постижения в духовния живот и в сферата на образованието и науката в Община Стара Загора:   В сферата на „Култура и изкуство“ за присъждане…

Заповед № 19-13-54 от 13.05.2020 - план за застрояване

ЗАПОВЕД  № 19-13-54 от 13.05.2020 год. На основание чл.135 ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-85 от 01.04.2020 г. за изработване на ПУП – План за застрояване, с решение по т. 1.2 от протокол 12 от 09.04.2020 г. на ЕСУТ  и…

Горещ телефон
за сигнали