Заповед № 19-13-228 от 28.10.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-228 от 28.10.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Оряховица, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1868 от 20.12.1976 г. на Кмета…

Заповед № 19-13-226 от 23.10.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–226 от 23.10.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за План за регулация за ПИ 68850.8.902 по КККР на гр. Стара Загора, като същият се разделя на ПИ с проектни идентификатори 68850.8.903 и…

Заповед № 19-13-225 от 23.10.2019 - проект за изменение на ПУП

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–225 от 23.10.2019 г. на  Главен архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 121 от 26.01.1996 г. на Кмета на…

Заповед № 19-13-223 от 22.10.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-223 от 22.10.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Змейово, общ. Стара Загора, кв. 12, одобрен със Заповед № 1688/13.08.1993 г. на Кмета…

Заповед № 19-13-219 от 15.10.2019 - проект за изменение на ПУП

ЗАПОВЕД  № 19-13-219 от 15.10.2019 год. На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-340 от 07.10.2019 год., Община Стара Загора разрешава „Дасти“ ООД да възложи изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ I 5740 кв.11 Индустриален…

Заповед № 19-13-217 от 14.10.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-217/ 14.10.2019 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 71/17.01.2001 г. на Кмета на Община Стара Загора,…

Уведомление за инвестиционно предложение - „Мебели Иввекс“ ООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Въвеждане в експлоатация на два броя котли на твърдо гориво представляващо /дърва за горене в добавък с генерираните при производството на мебели…

Заповед № 19-13-218 от 14.10.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19–13–218 от 14.10.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Стрелец, кв. 33, утвърден със Заповед № 2644/30.04.1991г. на Кмета на Община Стара Загора,…

Заповед № 19-13-216 от 14.10.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19–13–216 от 14.10.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Плоска могила, кв. 28, утвърден със Заповед № 2221/29.09.1995г. на Кмета на Община Стара…

Горещ телефон
за сигнали