Обявления


Съобщение за издадено разрешение за строеж № 19-751 от 11.10.2023 г.

Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 19-751 от 11.10.2023 г. на Община Стара Загора, "ЕМЕКСО" ООД и "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД  за обект: Кабелна линия НН от БКТП "ЕМЕКСО" до ЕТ за жилищна сграда в ПИ 52252.17.115, местност "Стамболов хан", землище на с. Ново село.

Обявление за обществено обсъждане за частично изменение на общ устройствен план на Община Стара Загора - землището на с. Малка Верея

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА   На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Стара Загора съобщава на всички заинтересовани органи, организации,…

Обявление за обществено обсъждане за частично изменение на общ устройствен план на Община Стара Загора - землището на гр. Стара Загора

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА   На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Стара Загора съобщава на всички заинтересовани органи, организации,…

Заповед № 19-13-8 от 16.01.2024 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-586 от 21.12.2023 г., с решение по т.1.1 от протокол № 01 от 04.01.2024г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „АМБРОЗИЯ-90“ ЕООД да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за…

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води - "Автосервиз с магазин за авточасти, складове и магазини"

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 68850.215.68, местност "Камикли алан" по КККР на град Стара Загора.

Заповед № 19-13-1 от 09.01.2024 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-545 от 28.11.2023 г., с решение по т. 1.3 от протокол № 45 от 29.11.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Таньо Генов Данчев да възложи изработване на ПУП – изменение…

Заповед № 19-13-7 от 12.01.2024 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-7 от 12.01.2024 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Християново, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 349/17.02.1989 г., в…

Заповед № 19-13-6 от 12.01.2024 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-568 от 07.12.2023 г., с решение по т. 1.3 от протокол № 47 от 13.12.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Ангел Тодоров Чорбаджийски и Община Стара Загора да…

Заповед № 19-13-5 от 11.01.2024 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-571 от 08.12.2023 г. с решение по т. 1.6 от протокол № 47 от 13.12.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Димитър Стойчев Димитров да възложи изработване на ПУП…

Заповед № 19-13-4 от 11.01.2024 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-572 от 08.12.2023г., с решение по т. 1.7 от протокол № 47 от 13.12.2023г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Илия Пенчев Пенчев…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали