Заповед № 19-13-230 от 31.10.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–230 от 31.10.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Хрищени, общ. Стара Загора, одобрен с Решение № 128/03.06.2004г. на Общински Съвет Стара Загора,…

Заповед № 19-13-229 от 31.10.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19–13–229 от 31.10.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, кв. 19А, „Лозенец“, утвърден с Решение № 1940/25.06.2015г. на Общински съвет Стара…

Заповед № 19-13-231 от 31.10.2019 - изработване на ПУП

ЗАПОВЕД  № 19-13-231 от 31.10.2019 год.             На основание чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 19-06-348 от 14.10.2019 г., Предварителен договор от 27.05.2019 г., с решение по т. 1.3 от протокол № 42 от 16.10.2019 г. на ЕСУТ, и имайки…

Заповеди за отчуждаване на реални части от поземлени имоти

Заповед № 10-00-2375 от 31.10.2019 г. Заповед № 10-00-2376 от 31.10.2019 г. Заповед № 10-00-2377 от 31.10.2019 г. Заповед № 10-00-2378 от 31.10.2019 г. Заповед № 10-00-2379 от 31.10.2019 г. Заповед № 10-00-2380 от 31.10.2019 г. Заповед № 10-00-2381 от 31.10.2019 г.

Решение № 2547 от 26.09.2019 - одобрен ПУП

Р Е Ш Е Н И Е  № 2547 от 26 септември 2019 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора одобрява Подробен устройствен план ––– Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: “Разпределителен водопровод от водоем…

Решение № 2587 от 26.09.2019 - изработване на проект за ПУП

Р Е Ш Е Н И Е  № 2587 от 26 септември 2019 год. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.16, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Стара Загора разрешава  изработване на проект за ПУП - План за регулация…

Решение № 2499 от 26.09.2019 - изработване на проект за изменение на ПУП

Р Е Ш Е Н И Е  № 2499 от 26 септември 2019 год. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет Стара Загора дава предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план  (ПУП) - План за застрояване на  УПИ V-7150,…

Заповед № 19-13-227 от 28.10.2019 - проект за изработване на ПУП

ЗАПОВЕД  № 19-13-227 от 28.10.2019 год. На основание чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ от ЗУТ, с решение по т. 1.1 от протокол № 42 от 16.10.2019 г. на ЕСУТ, по заявление вх. № 19-06-344 от 09.10.2019 г.  и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, община Стара Загора…

Заповед № 19-13-228 от 28.10.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-228 от 28.10.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Оряховица, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1868 от 20.12.1976 г. на Кмета…

Заповед № 19-13-226 от 23.10.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–226 от 23.10.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за План за регулация за ПИ 68850.8.902 по КККР на гр. Стара Загора, като същият се разделя на ПИ с проектни идентификатори 68850.8.903 и…

Горещ телефон
за сигнали