Обявления


Съобщение за издадена заповед № ДС-ЗД-35 от 10.03.2021 г. на Областен управител на Област Стара Загора

Община Стара Загора на основание § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал .8 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че със Заповед № ДС-ЗД-35 от 10.03.2021 г. на Областен управител на Област Стара Загора e одобрен Планa на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа…

Заповед № 19-13-53 от 10.03.2021 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-85 от 02.03.2021 г. и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „АТЛАНТИК – 2002“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват: ПУП – изменение План за…

Заповед № 19-13-46 от 02.03.2021 - план за регулация и изменение план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 чл. 124а, ал.2, чл. 17, ал. 1 във връзка с чл.133, ал.2 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 19-06-66 от 16.02.2021 г., Решение по т. 2.10 по протокол № 11 от 08.03.2017 г. на ЕСУТ за приет предварителен проект, Предварителен договор от 03.02.2020, Решение…

Заповед № 19-13-56 от 11.03.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-56 от 11.03.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Плоска могила, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 163 / 02.02.2006 г.…

Заповед № 19-13-55 от 11.03.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-55 / 11.03.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 615 / 01.10.1965 г.,…

Заповед № 19-13-45 от 26.02.2021 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-65 от 11.02.2021 г. за изработване на ПУП – План за застрояване, част от КПИИ, с решение по т. 1.2 от протокол 07 от 17.02.2021 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е…

Заповед № 19-13-52 от 08.03.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19 – 13 – 52 от 08.03.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Кирилово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 340…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали