Обявления


Постъпили предложения за присъждане на плакет "Анастасия Тошева" и плакет "Млад учител" за високи постижения в областта на науката и образованието

На основание на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, постъпиха следните мотивирани предложения за присъждане на плакет „Анастасия Тошева“ и плакет „Млад учител“ за високи постижения в областта на науката и образованието в Община Стара Загора:   За присъждане на плакет „Анастасия Тошева“ са постъпили предложения в…

Съобщение за публично обявяване за изменение на разрешително № 31520496/13.01.2015г. - животновъдна ферма

На основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Стара Загора обявява, че е стартирана процедура за изменение на разрешително за водовземане от тръбен кладенец, разположен на територията на поземлен имот с идентификатор 46098.150.8 по КККР на с. Маджерито, община Стара Загора. Съобщение за публично обявяване

Заповед № 19-13-156 от 11.10.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–156 от 11.10.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за имот № 62.70, местност Лозята, по плана на новообразуваните имоти на с. Ново село, общ. Стара…

Заповед № 19-13-153 от 05.10.2021 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-372 от 21.09.2021 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Моника Иванова Димитрова и Златка Желева Петрова да възложат изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват: ПУП – изменение…

Заповеди на директора на ОД "Земеделие" на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землищата на Община Стара Загора

с. Бъдеще с. Богомилово с. Борово с. Горно Ботево с. Еленино с. Елхово  овощни насаждения с. Елхово  ниви с. Загоре с. Змейово с. Калитиново с. Кирилово с. Козаревец с. Ловец с. Люляк с. Лясково с. Малка Верея с. Млко Кадиево с. Могила с. Плоска могила с. Преславен с. Пряпорец с.…

Заповед № 19-13-148 от 28.09.2021 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-359 от 09.09.2021 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 35 от 15.09.2021г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Венцислав Димитров Димитров да възложи изработване на ПУП –…

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - гр. Стара Загора

На основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Стара Загора обявява, че е стартирана процедура за изменение на разрешително за водовземане от каптажи – Горен Беш Бунар и Долен Беш Бунар, които са разположени на територията на ПИ с идентификатор 68850.313.602 и ПИ с идентификатор 68850.513.26 по КККР…

Заповед № 19-13-152 от 01.10.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-152/ 01.10.2021г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 129/22.01.1993 г. на Кмета на Община Стара Загора, в…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали