Обявления


Заповед № 19-13-57 от 11.04.2024 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124а, ал. 2, чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т. 6  и чл. 17, ал.2, т. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-62 от 06.02.2024 г., с решение по т. 1.8 от протокол № 06 от 07.02.2024 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам…

Заповед № 19-13-52 от 09.04.2024 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-158 от 27.03.2024г., за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Гергана Генчева Костова да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния…

Заповед № 19-13-51 от 04.04.2024 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124а, ал.2, чл.110 ал.1 т.1 и чл.17, ал.2, т.3, от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-29 от 23.01.2024 г., с решение по т. 1.6 от протокол № 04 от 24.01.2024 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Тракийски университет – Стара Загора да…

Заповед № 19-13-59 от 11.04.2024 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-59 от 11.04.2024 г. на заместник-кмет „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“ на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Кирилово, общ. Стара Загора, одобрен със…

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни дейности от Железопътна секция Пловдив

Уведомително писмо от Железопътна Секция Пловдив в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Заповед № 19-13-56 от 10.04.2024 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-127 от 14.03.2024 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 12 от 20.03.2024 г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам…

Заповед № 19-13-55 от 10.04.2024 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-76 от 13.02.2024 г., с решение по т. 1.10 от протокол № 07 от 14.02.2024 г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам…

Заповед № 19-13-54 от 10.04.2024 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-38 от 25.01.2024 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 05 от 31.01.2024 г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за регулация и План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали