Обявления


Заповед № 19-13-66 от 15.04.2022 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-139 от 05.04.2022 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 14 от 06.04.2022г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам “ВЕНИ ГАЗ“ ЕООД да възложи изработване на Подробен устройствен…

Заповед № 19-13-65 от 13.04.2022 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-125 от 25.03.2022 г. и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Емилия Василева Желязкова, Иван Динев Димов и Георги Жеков Желязков да възложат изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния…

Заповед № 19-13-64 от 13.04.2022 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-137 от 05.04.2022г., за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Найден Христов Ботев да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния…

Заповед № 19-13-63 от 12.04.2022 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-96 от 09.03.2022 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 11 от 16.03.2022г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Димитър Тодоров Вълев да възложи изработване на Подробен устройствен…

Заповед № 19-13-60 от 12.04.2022 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-133 от 31.03.2022 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „Кастело“ ООД да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ VIII 537, кв. 45 „Голиш“ по плана…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - „СРЕДНА ГОРА“ АД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Пълно оползотворяване на производствен отпадък“ в имот № 68850.522.5201 по кадастралната карта на гр. Стара Загора,…

Заповед № 19-13-58 от 08.04.2022 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19-13-58 от 08.04.2022 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Богомилово, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ III161 в кв. 11,…

Заповед № 19-13-59 от 08.04.2022 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-85 от 01.03.2022 г., с решение по т. 1.7 от протокол № 09 от 02.03.2022г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „КОЛОР-ПЛАСТ“…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали