Обявления


Уведомление за принудително отчуждаване на реални части от поземлени имоти № 501.9, 501.888, 501.408 и 501.802, с.Богомилово

  ОБЯВЛЕНИЕ за предстоящо отчуждаване на реални части от поземлени имоти - частна собственост за общински нужди за изграждане на обект от първостепенно значение: „Битово-фекална канализация на с. Богомилово, общ.…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 08.07.2015

  На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявяваинформация за преценяване необходимостта…

Заповед № 19-13-97 от 03.07.2015 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-97 от 03.07.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект План за регулация за поземлен…

Заповед № 19-13-96 от 03.07.2015 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-96/03.07.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за…

Заповед № 19-13-94 от 01.07.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-94/01.07.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП – промяна…

Заповед № 19-13-93 от 01.07.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-93/01.07.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Списък на свободните имоти с НТП "Пасище, мера" и "Ливада" за предоставяне под наем чрез търг за стопанската 2015-2016 г. в Община Стара Загора

  Във връзка с чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, Община Стара Загора обявява списък на свободните имоти пасища и мери, ливади, които ще бъдат предоставяни под наем чрез търг…

Заповед № 19-13-92 от 23.06.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-92/23.06.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали