Обявления


Списък на свободните имоти с НТП "Пасище, мера" и "Ливада" за предоставяне под наем чрез търг за стопанската 2015-2016 г. в Община Стара Загора

  Във връзка с чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, Община Стара Загора обявява списък на свободните имоти пасища и мери, ливади, които ще бъдат предоставяни под наем чрез търг…

Заповед № 19-13-92 от 23.06.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-92/23.06.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация…

Заповед № 19-13-90 от 19.06.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-90/19.06.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация…

Уведомление за предстояща процедура по принудително отчуждаване на Поземлен имот № 15, кв. 6 по плана за регулация на с. Сладък кладенец, общ. Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ за предстоящо отчуждаване на реална част от поземлен имот – частна собственост, попадащ в улица с о.т. 31-29 между кв. 5 и кв. 6, по плана за регулация…

Заповед № 19-13-81 от 03.06.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-81/03.06.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали