Обявления


Заповед № 19-13-134 от 25.09.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–134 от 25.09.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-133 от 25.09.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-133/ 25.09.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 25.09.2015

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)Община Стара Загора обявява информация за преценяване…

Заповед № 19-13-132 от 23.09.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-132/ 23.09.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Уведомление за принудително отчуждаване на поземлени имоти № 68850.521.1559, 68850.521.1561, 68850.521.1563 и 68850.521.1565

ОБЯВЛЕНИЕ За предстоящо отчуждаване на поземлени имоти - частна собственост за общински нужди за изграждане на обект от първостепенно значение: „Реконструкция на главен профил I на кв. Зора, изграждане па…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали