Обявления


Обявление за докладване и обществено обсъждане на проект за изменение на действащия Общ устройствен план на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г., в частта му за кв. "Бедечка"

О Б Я В Л Е Н И Е Община Стара Загора, на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията съобщава, че е изработен предварителен проект за изменение…

Повторно удължаване на срока за прием на заявления за ползване на социалната услуга "Топъл обяд"

Община Стара Загора отново удължава срока за прием на заявления от кандидат-потребители за ползване на социалната услуга „топъл обяд“ в изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Стара…

Информация относно условията, реда и дължимите такси за издаване на разрешение за депониране на производствени, неопасни отпадъци на "Регионален център за управление на отпадъците"

ИНФОРМАЦИЯ относно условията, реда и дължимите такси за издаване на разрешение за депониране на производствени, неопасни отпадъци на „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, находящ се в…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 15.12.2016 /Михаил Карамалаков/

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС…

Обявление относно изработен проект за подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура в землището на с. Воденичарово, с. Самуилово и с. Михайлово

Община Стара Загора на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура в землището на…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 12.12.2016 /"ЗАРА - ГАЗ" ООД/

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали