Обявления


Заповед № 19-13-154 от 28.08.2023 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-380 от 20.07.2023г., с решение по т. 1.2 от протокол № 29 от 02.08.2023г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Георги Динев…

Заповед № 19-13-153 от 28.08.2023 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19-13-153 от 28.08.2023 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Елхово, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ V230, кв. 21, одобрен със…

Заповед № 19-13-152 от 28.08.2023 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-374 от 19.07.2023 г., с решение по т.1.13 от протокол № 28 от 26.07.2023г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „НЕКСИД“ ЕООД да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за…

Заповед № 19-13-151 от 28.08.2023 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-381 от 20.07.2023г., с решение по т. 1.3 от протокол № 29 от 02.08.2023г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Георги Динев…

Заповед № 19-13-150 от 25.08.2023 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ по заявление вх. № 19-06-390 от 26.07.2023 г., с решение по т. 1.12 от протокол № 28 от 26.07.2023 г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам…

Заповед № 10-00-1754 относно възстановяване владението на Община Стара Загора върху поземлен имот - гр.Стара Загора

Възстановяване на владението на Община Стара Загора в недвижим имот, находящ се на ул. „Господин Михайловски“ № 10, гр. Стара Загора, във връзка с представена с писмо с вх. № 10-02-6921 от 18.08.2023 г. и приложена към него, нотариално заверена Декларация за отказ от вещно право на строеж върху недвижим…

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води - Завод за производство на каучукови уплътнители за автомобилната промишленост

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ идентификатор 68850.75.244, местност „Лятна градина“ по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. Съобщение за публично обявяване  

Заповед № 19-13-149 от 22.08.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 135, ал. 3, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-389 от 25.07.2023 г., с решение по т. 1.11 от протокол № 28 от 26.07.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Иван Недялков Донев и Мария Богданова…

Заповед № 19-13-148 от 15.08.2023 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-388 от 25.07.2023г., с решение по т. 1.10 от протокол № 28 от 26.07.2023г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Мартин Ванев…

Заповед № 19-13-147 от 15.08.2023 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-379 от 20.07.2023г., с решение по т. 1.1 от протокол № 29 от 02.08.2023г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Георги Динев…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали