Обявления


План за интегрирано развитие на Община Стара Загора за периода 2021 - 2027 година

План за интегрирано развитие на Община Стара Загора Приложение 1 - Програма за реализация Приложение 1 а - Индикативен списък Приложение 2 - Индикативна финансова таблица Приложение 3 - Матрица на индикатора

Заповед № 19-13-178 от 29.12.2021 - план за застрояване

На основание чл. 135, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-461 от 10.12.2021 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Петя Петрова Максимова да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват: ПУП – изменение План…

Заповед № 19-13-175 от 20.12.2021 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-448 от 30.11.2021 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 46 от 01.12.2021 г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за регулация и изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид,…

Допълване на информацията представена на обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на „Прогрес“ АД, гр. Стара Загора

На 21.12.2021 г. на интернет страницата на ИАОС и на община Стара Загора е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор „Прогрес” АД, гр. Стара Загора.

Заповед № 19-13-176 от 22.12.2021 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-176 от 22.12.2021г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Ново село, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 382/04.05.1971г., в частта…

Заповед № 19-13-177 от 22.12.2021 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-177 от 22.12.2021г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 196/15.12.2004 г., в…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „ИВ ТЕХ ГРУП“ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“ в поземлен имот с идентификатор…

Заповед № 19-13-173 от 16.12.2021 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-466 от 14.12.2021 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам “ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват: Подробен устройствен план – изменение План за…

Обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на „Прогрес“ АД, гр. Стара Загора

На основание чл. 122, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор „Прогрес“ АД,…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали