Обявления


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - „РУСКОВ АУТО“ ЕООД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства,…

Уведомление за наличен проект за санитарно – охранителна зона /СОЗ/, землище на село Бъдеще

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Oбщина Стара Загора…

Заповед № 19-13-104 от 17.06.2022 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-233 от 03.06.2022г., за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Васил Танев Василев да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния…

Заповед № 19-13-103 от 17.06.2022 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-234 от 03.06.2022г., за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Васил Танев Василев да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „МИКСА“ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на декоративна растителност – тревни площи) “ в…

Заповед № 19-13-99 от 15.06.2022 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19-13-99/15.06.2022 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ II130 в кв. 19, одобрен със…

Заповед № 19-13-102 от 15.06.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124а, ал.2, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.17, ал.2, т.1, чл.81, ал.5 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-192 от 16.05.2022 г., с решение по т. 1.4 от протокол № 20 от 18.05.2022г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно,…

Заповед № 19-13-100 от 15.06.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-214 от 25.05.2022 г., с решение по т. 1.5 от протокол № 22 от 01.06.2022г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ТЕРАМИС 2007“ ЕООД да възложи изработване на ПУП…

Заповед № 19-13-98 от 15.06.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-219 от 31.05.2022 г., с решение по т. 1.9 от протокол № 22 от 01.06.2022г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Марин Ванев Маринов и Минка Атанасова Маринова да…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали