Обявления


Заповед № 19-13-59 от 17.03.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, чл. 134 ал.2 т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-91 от 05.03.2021 г., с решение по т. 1.7 от протокол № 09 от 10.03.2021г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „АТЗ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – План за…

Заповед № 19-13-63 от 23.03.2021 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-110 от 22.03.2021 г. и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Пейчо Нанев Ганев и Мариана Нанева Христова да възложат изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват: ПУП –…

Заповед № 19-13-62 от 23.03.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-62 / 23.03.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Сладък кладенец, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 611 / 16.04.1987 г.,…

Заповед № 19-13-58 от 12.03.2021 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-83 от 01.03.2021 г. и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Димитър Георгиев Димитров, Георги Димитров Георгиев, Марийка Илиева Танева, Дончо Танев Танев и Иван Танев Дончев да възложат изработване на ПУП –…

Заповед № 19-13-57 от 11.03.2021 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 и чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-81 от 26.02.2021 г. за изработване на ПУП – План за застрояване, част от КПИИ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Еленка Ганева Господинова да възложи изработване на…

Уведомление за инвестиционно предложениe с възложител „БУЛ 17“ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Преработка на отработен филтърен прах от рафинерии за слънчогледово олио“ в поземлен имот с идентификатор 68850.522.5211 по кадастралната карта на гр. Стара…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "Евро Груп-Колев" ЕООД

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на птици-бройлери до 40000 броя“ в имот с идентификатор 77476.86.10 в землището…

Информация за изплатените от Община Стара Загора средства от държавния бюджет за компенсации и субсидии по превозвачи за 2020 г.

В изпълнение на  чл.71 от  Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали