Заповед № 19-13-67 от 08.06.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-67 от 08.06.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Маджерито, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 3813 / 14.08.1991 г. на…

Заповед № 19-13-69 от 08.06.2020 - изменение план за застрояване

ЗАПОВЕД  № 19-13-69 от 08.06.2020 год. На основание чл.135 ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 4, чл. 113, ал. 1 и ал. 2,.3 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-121 от 07.05.2020г., с решение по т. 1.5 от протокол…

Заповед № 19-13-68 от 08.06.2020 - план за застрояване

ЗАПОВЕД  № 19-13-68 от 08.06.2020 год. На основание чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-136 от 22.05.2020 г. за изработване на ПУП – План за застрояване, с решение по т. 1.4 от протокол 18 от 27.05.2020 г. на ЕСУТ  и  имайки предвид, че искането…

Прием на заявления за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора

Община Стара Загора приема заявления за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора   Вече се приемат документи за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора съгласно приетия с Решение № 166/30.03.2020 г. правилник.…

Заповед № 19-13-66 от 05.06.2020 - план за регулация и изменение план за застрояване

ЗАПОВЕД  № 19-13-66 от 05.06.2020 год. На основание чл. 124а, ал.2, чл.135, ал.3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, чл.17, ал.2, т.1 от ЗУТ, заявление вх. № 19-06-125 от 13.05.2020 г., с решение по т. 1.8 от протокол № 16 от 14.05.2020 г. на ЕСУТ и имайки…

Заповед № 19-13-65 от 05.06.2020 - изменение план за застрояване

ЗАПОВЕД  № 19-13-65 от 05.06.2020 год. На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-94 от 08.04.2020 г., с решение по т. 1.10 от протокол № 12 от 09.04.2020г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „БУЛ АЛ ГРУП“…

Заповед № 19-13-63 от 02.06.2020 - план за регулация и застрояване

ЗАПОВЕД  № 19-13-63 от 02.06.2020 год. На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, заявление вх. № 10-33-76 от 20.05.2020 г., с решение по т. 1.5 от протокол № 18 от 27.05.2020 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам…

Заповед № 19-13-64 от 02.06.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-64 от 02.06.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ 68850.259.380, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, кaто се обособява УПИ X9544, отреден…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „БИ ЕН ЖИ“ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец, за водоснабдяване /поливане/ на тревни площи“ в поземлен имот с идентификатор 58743.33.13, село Пряпорец, община Стара Загора с…

Горещ телефон
за сигнали