Обявления


Предложение за замяна на имот 5 кв.м. от УПИ, кв. 12 по ПУП на с. Братя Кунчеви

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА В изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост ОБЯВЯВА: ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА: • 5/1095  кв. м ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V77 в кв. 12  по ПУП на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора, собственост на ОБЩИНА…

Заповед № 19-13-36 от 30.03.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-36 от 30.03.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-26/ 09.02.2018г., в частта му за УПИ XIV260  и УПИ…

Заповед № 19-13-33- от 28.03.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-33/28.03.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 300/20.11.2008 г., в частта му за УПИ I3512, кв.77 и…

Заповед № 19-13-30 от 26.03.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–30 от 26.03.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Оряховица, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 2366/ 23.11.1993 г., в частта му за УПИ VII574…

Община Стара Загора отлага насроченото за 29 март 2018 г. обществено обсъждане на проекта за ПУП - ПРЗ на парк "Митрополит Методи Кусев"

Община Стара Загора отлага насроченото за 29.03.2018г. обществено обсъждане на проекта за ПУП - ПРЗ на парк „Митрополит Методий Кусев“ до привеждането му в съответствие с решение на Общински експертен съвет по устройство на територията по Протокол № 12, т. 1.1 от 21.03.2018г.   Обявление

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В ЗОНАТА МЕЖДУ УЛИЦИ БУЛ. „ПАТРИАРХ ЕТИМИЙ, УЛ. „ХАН АСПАРУХ“, УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“, БУЛ.“КРАЙРЕЧЕН“ И БУЛ. „СЛАВЯНСКИ“, ГР. СТАРА ЗАГОРА.

Община Стара Загора съобщава, че e изработен проект „Актуализация на плана за организация на движението в зоната между улици бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Иван Вазов“, бул. “Крайречен“ и бул. „Славянски“, гр. Стара Загора.

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на ново водовземно съоръжение с дълбочина до 20 м. за задоволяване на питейно - битови нужди на съществуваща столова, за други цели" в поземлен имот в землището на с. Хрищени с възложител "РЕМ" ЕООД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец с дълбочина до 20 м. за задоволяване на питейно-битови нужди на съществуваща столова – кухня майка,…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали