Обявления


Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Веселин Тодоров Георгиев и Динка Славова Георгиева за връчване на актове за установяване на задължения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл. 32 от ДОПК № 61 / 25.04.2018 г. ДО  ВЕСЕЛИН  ТОДОРОВ  ГЕОРГИЕВ  и  ДИНКА  СЛАВОВА  ГЕОРГИЕВА   За връчване на: 1. Акт за установяване на задължение по декларация № 58406 / 04.08.2016 г. 2. Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Роман Вълчев Рудев за връчване на актове за установяване на задължения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл. 32 от ДОПК № 60 / 25.04.2018 г. ДО  РОМАН  ВЪЛЧЕВ  РУДЕВ     За връчване на: 1. Акт за установяване на задължение по декларация № 49645 / 09.01.2015 г. 2. Акт за установяване на задължение по декларация №…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до "Ескизара" АД за връчване на актове за установяване на задължения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл. 32 от ДОПК № 62 / 25.04.2018 г. ДО  “ЕСКИЗАРА“  АД   За връчване на: 1. Акт за установяване на задължение по декларация № 21227 / 01.03.2013 г. 2. Акт за установяване на задължение по декларация № 21228 /…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 24.04.2018 /"РЕМ" ЕООД/

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в границите на ПИ №77476.507.17 в землището на с. Хрищени,…

Обява за уведомление за инвестиционно предложение "Въвеждане в експлоатация на чалърна система и котелна инсталация за обезпечаване нуждите от отопление, вентилация и климатизация на производствения обект" в гр. Стара Загора, възложител "Загора чорап" АД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора ОБЯВЯВА Уведомление за инвестиционно предложение Въвеждане в експлоатация на чалърна система и котелна инсталация за обезпечаване нуждите от отопление, вентилация и климатизация на производствения обект“ в поземлен имот…

Обява за уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за временно съхранение на неопасни отпадъци“ в землището на с.Калитиново, общ. Стара Загора

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора ОБЯВЯВА  Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за временно съхранение на неопасни отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 35420.12.31 в землището на с.Калитиново, общ. Стара Загора…

Предложения за присъждане на наградата "Стара Загора" за 2018 г.

На основание на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора - приета с Решение № 1001 от 28.11.2013 г. В Община Стара Загора постъпиха 24 предложения за присъждане на наградата "СТАРА ЗАГОРА" в направления "КУЛТУРА И ИЗКУСТВО" и "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ" за 2018 г.   НАПРАВЛЕНИЕ "КУЛТУРА И…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА ИМОТ в кв. 60 по ПУП на с. Богомилово

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА В изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост ОБЯВЯВА: ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА: • 2/1600  кв. м ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІ374 в кв. 60  по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора, собственост на ОБЩИНА СТАРА…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали